เกี่ยวกับเรา

นาราลักษณ์การบริบาล

Story

ประวัติโรงเรียน

ที่ตั้ง
7/19 หมู่ 5 ต. ลำลูกกา อ. ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-987-0305-6 ต่อ 123 หรือ 096-6354491

โรงเรียนนาราลักษณ์การบริบาล แต่ก่อนชื่อ โรงเรียนเอ็นซีซี บริบาล ซึ่งเริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 และปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนนาราลักษณ์การบริบาล สังกัดสำนักงานเขต 2 พื้นที่การศึกษาปทุมธานี กระทรวงศึกษาธิการตั้งอยู่เลขที่ 7/19หมู่ 5 ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดประทุมธานี โดยการริเริ่มจากคณะกรรมการและผู้บริหารโรงพยาบาลเฟิร์ตแคร์ จำกัด และได้เปิดการศึกษาหลักสูตรพนักงานผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 1 เมื่อ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 วิชาการดูแลเด็กเล็กและการดูแลผู้สูงอายุเพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันและการช่วยเหลือผู้อื่น

ปรัชญาของโรงเรียน

“มารยาทเด่น เน้นวิชาการ เชี่ยวชาญสายอาชีพ”

About

วิสัยทัศน์

ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ มีระเบียบวินัย ศีลธรรม จริยธรรม ฝึกให้มีความขยัน อดทน กตัญญูอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถพึ่งพาตนเองได้และนำวิชาความรู้ที่ได้จากการศึกษาเล่าเรียนมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม สามารถดูแลผู้อื่นและสอดคล้องกับตลาดแรงงานที่กำลังต้องการบุคลากรทางด้านการบริบาลอีกด้วย

 

พันธกิจ

จัดการศึกษาแก่ประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจเรียนรู้การบริบาล ให้บรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ ซึ่งควบคุมโดยกระทรวงศึกษาธิการ
เปิดโอกาสทางการศึกษาให้ผู้ที่จบ ม.3 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า ได้เรียนหลักสูตรระยะสั่นจบแล้วมีอาชีพที่มั่นคง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของนักศึกษา
จัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ์ในวิชาชีพเต็มภาพของผู้เรียน
ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัย ศีลธรรม จริยธรรม ฝึกให้มีความขยัน อดทน กตัญญู อย่างต่อเนื่อง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพ พลานามัย แข็งแรง สมบูรณ์ โดยตระหนักถึงพิษภัย
ของยาเสพติด

 

Reward

รางวัลการันตีคุณภาพ

รางวัลผู้บริหารศึกษาดีเด่น

รางวัลผู้บริหารศึกษาดีเด่น

ประจำปี 2565

รางวับผู้บริหารศึกษาดีเด่น

รางวับผู้บริหารศึกษาดีเด่น

ประจำปี 2565

รางวัลผู้บริหารศึกษาดีเด่น

รางวัลผู้บริหารศึกษาดีเด่น

ประจำปี 2565

รางวัลครูผู้สอนดีเด่น

รางวัลครูผู้สอนดีเด่น

ประจำปี 2565